БКЦБ търси да наеме Училищен Директор

Български Културен Център в Балтимор “Дора Габе” (БКЦБ) търси квалифициран и енергичен Училищен Директор/Администратор да ръководи училищната дейност и да съветва Борда на Директорите по академичните и административни въпроси на училището. Длъжността е подчинена на Борда на Директорите и е отлична възможност за тези които биха искали да запазят българската култура и дух в Мериленд. Тази длъжност изисква около 5 часа занимание на седмица, предимно съсредоточени в месеците от Август до Април. Присъствието всяка събота в училището е желателно, но не е задължително. Добро заплащане ще бъде предложено в съответствие с опита и степента на ангажираност с посочените задължения, както и неправителствения и доброволчески характер на нашата организация.

Всички заинтересовани могат да се свържат с Нина Банкова на [email protected] или на (443) 600-1281 не по-късно от 31 юни.

Профил на Длъжността
Училищният Директор/Администратор се избира и назначава от Борда на Директорите на БКЦБ и
е отговорен за управлението на училищната дейност, както и за осигуряване изпълнението на
взетите от Борда решения, много от които са продиктувани от условията за училищата в чужбина
на Българското Министерство на Образованието и Науката (МОН). С подкрепата на ковчежника,
Директорът съблюдава училищната финансова дейност и документация и води редовни отчети за
дейността на организацията, относно финансовото състояние и резултати от дейността на БКЦБ.
Директорът планира, организира и ръководи дейността по учебно-възпитателния процес и
цялостната административно-управленска дейност в училището. След одобрение на
ръководството, сключва, изменя и прекратява трудовите договори с педагогическия и
непедагогическия персонал, както и съблюдава записването, възпитанието и дисциплината на
всички ученици. Директорът и членовете на Съвета на Директорите носят отговорност за
контактите с всички заинтересовани лица, в това число възпитатели, родители на ученици, бивши
възпитаници и други местни организации, както и образователните органи на Република България.

Задължения
● Помага на Борда да състави и съблюдава изпълнението на учебната програма
● Заедно с член на Борда, изпълнява ролята на лице за връзки с Министерството на
Образованието (МОН)
● Води и съхранява училищната документация и тази свързана с МОН (дневниците за всеки
клас, материалната книга, програмите на МОН за провеждане на обучението)
● Отговаря за училищния бюджет (задно с Борда) и осъществява системен контрол върху
оценяването на трудовото представяне на персонала
● Съблюдава работата на педагогическия и непедагогическия персонал
– Съветва учителите по въпроси свързани с родители и ученици
– Съблюдава редовното провеждане на родителски срещи
– Създава условия за насърчаване на квалификацията и кариерното развитие на
учителите
● Прави подбор на учебници и училищни материали (заедно с Борда)
● Отговаря за разпределението на учениците по паралелки и съветва родителите относно
процеса на разпределение
● Поддържа връзки с обществеността (заедно с Борда)
● Поддържа връзка с Родителския комитет и участва в техните събрания
● Участва в събранията на Борда на Директорите и съдейства при вземането на решения и
осъществяването на училищната дейност
● Ръководи месечните съвещания на персонала
● Взима участие в организацията на училищни мероприятия съблюдава разпределението на
отговорностите
● Допринася за сформирането на визията на организацията чрез изпълнението на нови
инициативи, подобрения в работните практики, разширена стратегия за интеграция на
българската общност, и т.н.

Необходими Умения
● Добро владеене на българския език (поне говоримо)
● Известен педагогочески/преподавателен опит
● Административен опит

Желателни Умения
● Умения за публични изяви
● Известна запознатост със социалните медии (предимно Фейсбук)
● Известна запознатост с изискванията на МОН

Заплащане
Добро заплащане ще бъде предложено в съответствие с опита и степента на ангажираност с
посочените задължения, както и неправителствения и доброволчески характер на нашата
организация.